Föreläsningar

ÅRETS TALARE

Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat »det omöjliga« under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

Robert Karjel ger många konkreta exempel på hur man skapar en tydlig, gemensam riktning och en känsla av delaktighet som knyter samman gruppen i stället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Robert Karjel relaterar till egna utmaningar och berättar hur man prioriterar för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagsamverkan mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna.

Robert föreläser vanligen kring följande aktuella ämnen:

Ledarskap och medarbetarskap i pressade situationer

  • Hållbart Ledarskap – För ett företag är det inte längre tillräckligt att producera den bästa produkten utifrån pris och kvalitet, eller för en offentligt verksamhet att bara lösa sitt uppdrag inom ramen för givna regler och budget. Istället förväntas alla ständigt göra hållbara val, enligt svåröverblickbara mönster som ständigt skiftar form. Robert Karjel visar hur man utgår ifrån organisationens Löfte – den gemensamma överenskommelse man sedan tidigare byggt upp om vilka vi vill vara och vad vi vill stå för inför kunder, ägare och hela samhället i övrigt.
  • Förändringsledning – I all förändringsledning är det avgörande att inte tappa fart i processen. Robert Karjel visar hur man istället för att stoppas upp av alla obesvarade frågor, kan falla tillbaka på den inbyggda gemensamma kunskap som finns i organisationen. Det är viktigt att inte rädslan att göra fel blir större än viljan att åstadkomma något. Robert visar hur man känner igen det hos sig själv och andra, och vad man kan göra för att ta sig ur det.
  • Krishantering – Även om man inte kan förutse när det oförutsedda inträffar, går det att förbereda sig inför det. Robert Karjel beskriver krisens tre avgörande dimensioner: Tid, Förmåga och Kommunikation, utifrån egna starka upplevelser och exempel. Robert är en av få föredragshållare som har gått hela varvet, som har förmågan att koppla bred egen erfarenhet med allmänmänsklig reflexion. Det gör att upplevelser från så vitt skilda händelser som räddningsinsatsen under Estonia, svåra moraliska dilemman vid piratjakten utanför Somalia eller i känsliga förhandlingar på högsta politiska nivå med Pentagon, också blir giltiga i helt andra sammanhang där kriser kan eller har uppstått med svåra konsekvenser som följd.
  • Nyhet! Ut ur Kabul – ett föredrag om när Sverige räddade sin moraliska heder – I augusti 2021 faller Kabul i talibanernas händer. Den svenska ambassaden evakueras hastigt under dramatiska omständigheter. Kvar lämnas alla lokalanställda afghaner och tolkar. Om talibanerna får tag på dem är deras liv i fara. Situationen blir politiskt och moraliskt ohållbar och Sverige inleder en operation för att få ut sina lokalanställda. Obeslutsamhet, trassel med tillstånd och tolkning av lagar samt pandemin gör processen både krånglig och utdragen, och en grupp civila säkerhetsoperatörer tvingas ta täten. Robert Karjel har intervjuat alla som deltog i Sveriges insats och upplevde den inifrån – från ministrar och ambassadörer till ljusskygga specialförband och lokalanställda afghaner. Föredraget bygger på boken ”Ut ur Kabul”, och med hjälp av bilder och filmer beskriver Robert de djupa utmaningar som uppstår när individer och organisationer ställs inför regelverk som inte alls motsvarar det som situationen kräver av dem. De dilemman och slutsatser som tas upp är allmängiltiga för alla som vill förstå och förhålla sig till en värld som har blivit alltmer konfliktfylld och oförutsägbar.

Självklart kan Robert hålla både fysiska och digitala föreläsningar och workshops, allt anpassat utifrån era önskemål.

Robert Karjel har ett utvärderingssnitt på 4,92 på en femgradig skala. Han föreläser på såväl svenska som engelska.

»Heelt fantastiskt! Det har pratats om Roberts föreläsning i flera dagar nu. Det var fullsatt i lokalen, vilket det aldrig har varit förut. Han kopplade an till deras verksamhet och passade målgruppen perfekt. Otroligt lyckat!«

MARGARETA SAMUELSSON
QUALITY MANAGEMENT, SAAB FIGHTER AIRCRAFT

»Robert var fantastiskt bra!!! Han både berörde och inspirerade samtliga chefer – som de flesta är ingenjörer i grund och botten. En av dem återkopplade t.o.m. att han under lång tid efter Roberts anförande knappt kunde prata för att han var så tagen av den fantastiska berättelsen som Robert delade med sig av.«

NINA JERNEMALM
HR HEAD PIM RBS KISTA, ERICSSON AB